Privacy Verklaring

Gilde van Harderwijker Stadsgidsen, Privacyverklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen (hierna ’t Gilde) verwerkt persoonsgegevens ’t Gilde wil iedereen hierover graag duidelijk en transparant informeren

Privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Privacy statement en privacybeleid
In dit privacy statement geeft ‘t Gilde antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ’t Gilde.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld de naam, het adres, de leeftijd. Wanneer deze gegevens. of een combinatie ddarvan naar een persoon herleid kunnen worden, is er sprake van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer collega gidsen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en afbeeldingen worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt ‘tGilde persoonsgegevens?
‘t Gilde verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie ziij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn de gegevens van:
– Gidsen en anderen die actief zijn binnen “t Gilde.
– Oud-Gidsen
– Mensen en bedrijven die aan een rondleiding hebben meegedaan of (mogelijk) willen meedoen, hierna “gasten”.
– Mensen met wie ’t Gilde een (werk-)relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad,hierna “andere relaties”.

Welke persoonsgegevens verwerkt ‘t Gilde?
Van mensen die actief zijn of actief zijn geweest legt ‘t Gilde vast:
– voornaam, achternaam, adres,e-mailadres,telefoonnummers, geboortedatum, een foto. (Als iemands foto op het publieke deel van de website wordt geplaatst, gebeurt dat alleen met diens toestemming).

Van de gasten:
Naam, adres, en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzonderheden, van belang om de wandeling zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten bij hun wensen zoals bv bijzondere persoonsgegevens zijn, zie hierna.
Soms ook een foto, die op de website wordt gepubliceerd om bezoekers aan de website een indruk te geven van de wandelingen Voor deze publicatie wordt bij het maken van foto’s steeds expliciet toestemming gevraagd.

Van de andere relaties:
Naam, adres en woonplaats,telefoonnummers en e-mailadres.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
1. De persoonsgegevens van mensen die actief zijn of actief zijn geweest binnen ’t Gilde worden beheerd door de secretaris, die vanuit of namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de gidsen is, in samenwerking met de webmaster.
2. De gegevens van de gasten worden beheerd door de coördinatoren, die de contacten met de gasten onderhouden.
3, De gegevens van de andere relaties worden beheerd door de secretaris.

Waarvoor verwerkt ’t Gilde persoonsgegevens?
’t Gilde verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om zijn doelstelling te realiseren: het verzorgen van wandelingen in Harderwijk en omgeving en het wekken van belangstelling daarvoor.

Van alle gidsen en oud-gidsen heeft ‘t Gilde persoonsgegevens nodig. Om vanuit de organisatie van ’t Gilde en tussen de gidsen onderling contact te onderhouden en bijvoorbeeld afspraken te maken over het verzorgen van wandelingen. En om iedereen te informeren over nieuws over en rond ’t Gilde en over activiteiten die georganiseerd worden.

Ook zijn er praktische zaken waarvoor ‘t Gilde gegevens verwerkt.
Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen, verslaglegging e.d.
Van de gasten en andere relaties worden de gegevens geregistreerd om de organisatie van ’t Gilde goed te laten draaien.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor de werkzaamheden en activiteiten zoals hiervoor omschreven.
Voor het bewaren gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is ’t Gilde gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
’t Gilde gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruisgemak van de bezoeker.

De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens indienen bij de secretaris.

Hoe gaat ’t Gilde met de persoonsgegevens om?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen ’t Gilde of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Gegevens van de gasten worden ook verstrekt aan de gids voor zover die nodig is om de wandeling zo goed mogelijk en in overeenstemming met de behoeften en de wensen van de gasten te kunnen verzorgen.

Waar worden de persoonsgegevens bewaard?
De bestanden met persoonsgegevens worden bewaard op het besloten deel van de website van ’t Gilde en op de persoonlijke computers van de betrokken bestuursleden.

’t Gilde wisselt geen gegevens uit met externe partijen.

Wijzigingen privacybeleid
’t Gilde behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als dat gebeurt, zullen die wijzigingen binnen 1 maand nadat het bestuur daarvoor een besluit heeft genomen, worden gepubliceerd op de website van ’t Gilde.

Ons website-adres is: https://www.stadsgidsenharderwijk.com